Regulamin forum dyskusyjnego na stronie przystanekmama.szpitalzelazna.pl

 

  • 1 Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną umożliwiającej użytkowanie internetowego forum dyskusyjnego na stronie przystanekmama.szpitalzelazna.pl (dalej "Forum").

2. Usługa, o której mowa w Regulaminie, jest świadczona przez Centrum Medyczne "Żelazna" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa, zwaną dalej "CMŻ”.

3. Forum jest integralną częścią strony przystanekmama.szpitalzelazna.pl, która powstała w związku z realizacją przez CMŻ projektu pt. „Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym”, na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu: POWR.05.01.00-00-0017/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

4. Usługa polega na umożliwieniu publikowania (rozpowszechniania) za pośrednictwem Forum autorskich pomysłów, opinii, komentarzy, pytań, informacji i innych danych, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

5. Każdy Użytkownik wraz z rejestracją akceptuje poniższy Regulamin Forum i jest zobowiązany podać prawdziwy adres mail-owy aby forum mogło potwierdzić jego tożsamość i akceptację regulaminu.

6. Dostęp do Forum i możliwość przeglądania wpisów mają wszyscy użytkownicy sieci Internet odwiedzający portal (dalej "Użytkownicy"), przy czym osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Forum za wiedzą i zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

7. CMŻ nie ma obowiązku rozpowszechniać wypowiedzi, treści i danych dostarczanych przez Użytkownika. CMŻ zachowuje prawo do zaprzestania rozpowszechniania wszystkich lub tylko wybranych wypowiedzi, treści i danych upublicznionych przez Użytkownika i uniemożliwienia dostępu do tych wypowiedzi, treści i danych na stronach portalu.

8. CMŻ zastrzega sobie prawo moderowania Forum oraz redagowania treści komentarzy i wpisów.

9. Użytkownik korzystający z Forum nie może mieć z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec kogokolwiek.

10. Użytkownik jest uprawniony do zaprzestania korzystania z Forum w każdym czasie, co nie pozbawia CMŻ prawa do korzystania z wypowiedzi, treści i danych dostarczonych i rozpowszechnionych przez Użytkownika za pośrednictwem Forum.

 

 

  • 2 Zasady korzystania z Forum


1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Forum zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

2. Każdy użytkownik odwiedzający stronę ma możliwość zarejestrowania się na Forum. Użytkownik zarejestrowany zyskuje możliwość założenia jednego konta i po zalogowaniu publikacji swoich wpisów.

3. Rejestracja na Forum następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza. Rejestracja wymaga podania adresu e-mail, nazwy użytkownika (tzw. nick) i hasła oraz akceptacji Regulaminu. Po wysłaniu prawidłowo uzupełnionego formularza elektronicznego użytkownik otrzymuje e-mail z prośbą o potwierdzenie dokonania rejestracji na Forum. Każdy użytkownik Forum może założyć tylko jedno konto.

4. CMŻ nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez użytkownika jego hasła przeznaczonego do rejestrowania się na Forum, bez względu na okoliczności i przyczyny jego ujawnienia.

5. Nazwa (nick) użytkownika może być dowolna, nie może jednak naruszać przepisów prawa i dóbr prawem chronionych innych osób, ani zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów. Nazwa przyjęta przy rejestracji użytkownika identyfikuje go na Forum, służy do oznaczania jego Wpisów i umożliwia logowanie przy wejściach na Forum. Nazwa użytkownika nie może zwierać znaków niestandardowych i składać się z więcej niż 15 znaków.

6. Użytkownicy zobowiązani są do powstrzymania się od rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wszelkich treści o charakterze bezprawnym.

7. Zabronione jest dokonywanie za pośrednictwem Forum jakichkolwiek działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności niedozwolone jest:
a) rozpowszechnianie treści naruszających dobra osobiste osób trzecich (w tym innych użytkowników Forum) lub zagrażających naruszeniem takich dóbr osobistych;
b) podejmowanie działań spełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełniania przestępstw (w tym zniesławienia lub pomówienia);
c) wzywanie do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej;
d) propagowanie przemocy i agresji;
e) propagowanie alkoholu, środków odurzających, narkotyków oraz pornografii;
f) rozpowszechnianie treści reklamowych i promocyjnych;
g) rozpowszechnianie materiałów naruszających (bądź zagrażających) prawom autorskim i pokrewnym osób trzecich;
h) rozpowszechnianie materiałów naruszających lub zagrażających prawom własności przemysłowej (w tym prawom z rejestracji znaku towarowego lub patentu) lub innym prawom osób trzecich;
i) naruszanie praw wydawcy portalu;
j) umieszczanie linków do innych stron www;
k) umieszczanie treści przesyłanych na zasadzie łańcuszka;
l) rozpowszechnianie danych osobowych, teleadresowych, adresów mailowych itp.;
m) rozpowszechnianie danych informatycznych zawierających wirusy komputerowe lub inne informatyczne rozwiązania niszczące;
n) rozpowszechnianie treści naruszających zasady współżycia społecznego;
o) rozpowszechnianie wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych lub naruszających powszechnie uznawane zasady etyczne i zasady kultury osobistej;
p) rozpowszechnianie spamu.

8. Forum przeznaczone jest do rozpowszechniania treści w języku polskim.CMŻ apeluje o używanie polskich liter przy tworzeniu wpisów, a także stosowanie wielkich liter tylko w uzasadnionych przypadkach.

9. Użytkownicy zobligowani są do publikowania na Forum wyłącznie treści zgodnych z tematyką Forum.

10. Publikowanie na Forum informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w tym reklam, materiałów promocyjnych, komunikatów PR, itp.) oraz innych treści o charakterze komercyjnym, bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody CMŻ jest zabronione.

11. Te same treści (wypowiedzi) nie mogą być publikowane więcej niż raz i nie mogą być powtarzane w różnych miejscach Forum. CMŻ zachowuje prawo usuwania duplikatów i powtórzeń w dowolnym momencie.

12. Niedopuszczalne jest publikowanie za pośrednictwem Forum pytań lub problemów wraz z żądaniem przesłania odpowiedzi na indywidualny adres poczty elektronicznej lub za pomocą innego kanału porozumiewania się na odległość. Forum przeznaczone jest do otwartej wymiany informacji, dostępnej publicznie dla wszystkich Użytkowników.


  • 3 Prawa autorskie


1. Użytkownicy zobligowani są do rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wyłącznie treści (wypowiedzi) własnego autorstwa. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Użytkownicy zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ilekroć mowa jest o "Utworze", rozumie się przez to każdą wypowiedź Użytkownika jego autorstwa zamieszczoną przez niego na Forum, którą można uznać za utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. W zamian za świadczenie usługi umożliwienia korzystania z Forum Użytkownik upoważnia CMŻ do korzystania z Utworu bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych, na wszelkich znanych polach eksploatacji.


  • 4 Postanowienia końcowe


1. CMŻ nie odpowiada za treść wypowiedzi publikowanych na Forum.

2. Każdy z Użytkowników ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność wobec CMŻ i osób trzecich za zamieszczenie na Forum wypowiedzi naruszających przepisy prawa lub zasady wynikające z Regulaminu.

3. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną CMŻ nie jest zobowiązana do sprawdzania danych przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych za pośrednictwem Forum. CMŻ zachowuje jednak prawo do kontrolowania treści i danych dostarczanych przez Użytkowników w celu rozpowszechniania za pośrednictwem Forum, ich redagowania i moderacji, a także odmowy ich rozpowszechnia lub zaprzestania dalszego rozpowszechniania.

4. CMŻ zastrzega sobie prawo do ujawnienia tożsamości Użytkownika lub wszelkich informacji podanych przez Użytkownika na żądanie uprawnionego organu, jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające związek z aktywnością Użytkownika na Forum.

5. CMŻ dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzielania pomocy Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

6. Wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem Forum oraz przypadki naruszenia Regulaminu należy zgłaszać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

7. CMŻ może zawiesić działalność Forum bez podania przyczyny. Powyższe nie będzie powodowało powstania jakichkolwiek roszczeń Użytkowników wobec CMŻ.

8. Korzystanie z Forum jest równoznaczne z akceptacją przez danego Użytkownika treści niniejszego Regulaminu wraz ze zobowiązaniem się tego Użytkownika do przestrzegania Regulaminu w całości.

9. CMŻ zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania.

10. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania do odwołania przez CMŻ.